Uudised ja teated

« Tagasi

Tänasest on avatud hajaasustuse programmi 2017. aasta taotluste voor

Viljandi Maavanem  kuulutas avatuks hajaasustuse programmi taotlusvooru Abja, Halliste, Karksi, Kolga-Jaani, Kõo, Kõpu, Suure-Jaani, Tarvastu ja Viljandi vallas. Taotlusi võetakse vastu  10. aprillist kuni 12. juunini.

 

Programmi eesmärgiks on tagada head elutingimused hajaasustusega maapiirkondades alaliselt elavatele peredele.

 

Hajaasustuspiirkondades asuvatele majapidamistele saab taotleda toetust hooneteväliste vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ning  juurdepääsuteede rajamiseks. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud,  toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

 

Maksimaalne toetus on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Toetus ei või olla suurem kui 66,67% projekti abikõlblikest kuludest ning taotleja omafinantseering väiksem kui 33,33%. Toetuse eraldamise aluseks on põhjendatud ja projekti eesmärkide saavutamist tagav eelarve. Kui majapidamine on saanud  hajaasustuse programmidest toetust perioodil 2012-2016, siis arvestatakse varem saadud toetus uuest võimalikust toetusest maha. Siinkohal on oluline silmas pidada, et iga valdkonna (joogivesi, kanalisatsioon, juurdepääsuteed ja elekter) jaoks võib toetust saada üks kord – ka sel juhul võetakse arvesse viimasel viiel aastal saadud toetusi.

 

Taotluste menetlemine ja hindamine ning toetuse eraldamise otsustamine toimub kohalikes omavalitsustes. Maavalitsuse ülesandeks on taotlusvooru avamine, programmi rakendamise üldine koordineerimine, kohalikele omavalitsustele eraldatava riigipoolse toetuse rahajaotuse kehtestamine ning kontrolli teostamine vahendite kasutamise sihipärasuse üle.

 

Hajaasustuse programmi rahastavad riik ja kohalikud omavalitsused.

 

Lisainfo programmi ja taotlemistingimuste kohta on kättesaadav Viljandi maavalitsuse ja programmis osalevate valdade veebilehtedelt.

 

 

 

Lisainfo vallavalitsustest või Viljandi Maavalitsusest 

anne.karjus@viljandi.maavalitsus.ee või tel 433 0423