Surma registreerimine

28.07.17

Teenuse üldandmed

Kirjeldus

Surma registreerimise avaldus esitatakse perekonnaseisuasutusele  seitsme päeva jooksul isiku surmapäevast või surnud isiku leidmise päevast arvates. Avalduse võib esitada ükskõik, millisele perekonnaseisuasutusele (maavalitsus või kohalik omavalitsus).

Kestvus

Surmakanne koostatakse võimalikult lühikese menetlusaja jooksul.

Dokumentide menetluse maksimaalne aeg on 3 tööpäeva.

Hind Riigilõivuvaba
Õigusaktid

Seaduste tõlked :

Vastutaja

Teenuse taotlemine

Kohapeal

Vajalikud
sammud
Vajalik isiklik kohaletulek.
Aadress: Viljandi linn, Vabaduse plats 2 , tuba 117 (asendus 107 või 108)
Vastuvõtuajad: E - N 9.00-12.00 ja 13.00-16.00
R 9.00-12.00 ja 13.00-15.00
Vajaminevad dokumendid
  • Surnu isikut tõendav dokument (pass ja/või ID-kaart)
  • Arstlik surmateatis
  • Avaldaja isikut tõendav dokument

 

Võimalusel esitatakse surnu abielu tõendav dokument.
Perekonnaseisuasutusel on seadusest tulenevatel juhtudel õigus nõuda ka muid surmakande tegemiseks vajaminevaid andmeid tõendavaid dokumente Avaldus ja kõik dokumendid esitada perekonnaseisuasutusele eesti keeles.
Võõrkeelsed dokumendid esitada perekonnaseisuasutusele koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega.
Surmakande aluseks olev välisriigi dokument peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostille`ga, kui välisleping ei näe ette teisiti.

Tulemus
Surmakanne rahvastikuregistris. Surma tõendamiseks väljastatakse surmatõend.
 

Esmane surmatõend on avaldajale tasuta.

Korduva tõendi eest tuleb tasuda riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.

Surmatõendi kättesaamise aeg ja viis lepitakse kokku surmakande koostanud perekonnaseisuasutuse ja avaldaja vahel.

Riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused ja teised avaliku ülesande täitjad peavad lähtuma rahvastikuregistrisse kantud andmetest ega tohi nõuda paberkandjal väljavõtte esitamist.
Viide