Sotsiaalteenuste kvaliteedi ja sihtotstarbeliste rahaliste vahendite kasutamise järelevalve

11.02.16

Maavanem või tema volitatud isik teostab järelevalvet maakonnas osutatavate sotsiaalteenuste ja muu abi kvaliteedi ning riigi poolt sotsiaalhoolekandeks eraldatud sihtotstarbeliste rahaliste vahendite kasutamise üle.

 

Maavanema kui järelevalve teostaja pädevuses on:

 1. kontrollida maakonna omavalitsustes osutatavate sotsiaalteenuste ja muu abi (v.a. rehabilitatsiooniteenus ja erihoolekandeteenused) kvaliteeti ning riigi poolt sotsiaalhoolekandeks eraldatud sihtotstarbeliste rahaliste vahendite kasutamist;
 2. kontrollida lapsehoiuteenuse ja asenduskoduteenuse nõuetele vastavust;
 3. teostada juhtumipõhist järelevalvet kodaniku vaide või kaebuse   alusel.

Vastav kirjalik ettekanne esitatakse Vabariigi Valitsusele vähemalt kord aastas.

 

 

Seaduslik alus

Sotsiaalhoolekande seadus § 7 lg 2, § 38

 

 

Vajalikud sammud

 

 Korraline järelevalve koosneb vähemalt järgmistest etappidest:

 1. järelevalve kava koostamine;
 2. kontrollitoimingute tegemine;
 3. akti projekti koostamine;
 4. teenuse osutaja vastuse nõudmine;
 5. akti lõplik vormistamine ja kinnitamine;
 6. vajadusel järelkontrolli teostamine ja vormistamine.

Erakorraline järelevalve koosneb vähemalt järgmistest etappidest:

 1. kontrollitoimingute tegemine;
 2. akti koostamine

 

Järelevalve teostajad

 

Viljandi Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakond

 

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo

Sotsiaalala

peaspetsialist

(Täidab lastekaitse

peaspetsialist ülesandeid)

Luule Vitsur 433 0514 luule.vitsur@viljandi.maavalitsus.ee kabinet 102

 

 

Tulemus

 

a. Järelevalve akt, milles sisalduvad:

 • kontrolliobjektidega tutvumisel tehtud tähelepanekud;
 • ettepanekute ja soovituste kirjeldused;
 • tehtavad ettekirjutused ja nende täitmise tähtajad.

 

b. Sunniraha rakendamine tegevuslitsentsi omavatele teenuseosutajatele.