Soomaa piirkonna teemaplaneering (koostamisel)

Teemaplaneerig avalikuks väljapanekuks

8.06.17

Viljandimaa maakonnaplaneeringu Soomaa piirkonna teemaplaneering võeti vastu Viljandi maavanema 07.06.2017 korraldusega nr 1-1/17/211 ja suunati avalikule väljapanekule.

Teemaplaneeringu eesmärgiks on mitmekülgse ja valikvõimalusi pakkuva elukeskkonna kujundamine ning  kohalike inimeste elu- ja majandustegevuse soodustamine Soomaa piirkonnas. Määratud on ruumilise arengu põhimõtted ja prioriteedid, olulisemad sotsiaalse ja tehnilise taristu objektid, maa- ja veealade kasutamistingimused rahvuspargis.

Planeeringus keskendutakse transpordi ja kohalike teenuste kättesaadavusele, teede ja sildade seisukorrale, turismile, puhkealadele ja matkaradadele, elektri- ja internetiühenduste kättesaadavusele ning elanike turvalisuse tagamisele. Antakse hinnang rahvastiku muutustele, näidatakse võimalused vanade talukohtade kasutusele võtmiseks rahvuspargis.

Teemaplaneering on koostatud koostöös Pärnu Maavalitsusega.

Teemaplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 20. juuni kuni 2. august 2017.

Avaliku väljapaneku ajal  saab paberkandjal planeeringumaterjalidega tutvuda tööpäeviti Viljandi maavalitsuse arenguosakonnas (Vabaduse plats 2, II korrus), Soomaa Rahvuspargi külastuskeskuses Kõrtsi-Tõramaal ja Tipu Looduskoolis Kõpu vallas Viljandimaal.

Kogu avaliku väljapaneku kestel, 20.06.2017 kuni 2.08.2017, on igal isikul õigus esitada kirjalikke ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid planeeringulahenduse kohta aadressile: Viljandi Maavalitsus, Vabaduse plats 2 71020 Viljandi või elektronpostiga aadressile: info@viljandi.maavalitsus.ee

 

Teemaplaneeringu avalikud arutelud toimuvad:

  • 28. augustil 2017 algusega kell 15.00 Viljandi Maavalitsuse III korruse nõupidamiste saalis (Vabaduse plats 2, Viljandi)
  • 29. augustil 2017 algusega kell 14.00 Pärnu Maavalitsuse V korruse saalis (Akadeemia tn 2, Pärnu)
  • 30. augustil  2017  algusega kell 15.00 Soomaa Rahvuspargi külastuskeskuses Kõrtsi-Tõramaal

Teemaplaneeringu koostamise algataja on Viljandi maavanem, planeeringu koostajad Pärnu ja Viljandi Maavalitsus, koostamise korraldaja ning kehtestaja on Viljandi Maavalitsus.

Kontaktisikud: Tiia Kallas, tel 433 0422, e-post: tiia.kallas@viljandi.maavalitsus.ee; Anne Karjus, tel 433 0423, e-post: anne.karjus@viljandi.maavalitsus.ee.  

 

Lisad

Lisa 1. Tegevuskava

Lisa 2. KSH eelhinnang

Lisa 3. Soomaa rahvastik

Lisa 4. Soomaa rahvuspargi kohalike elanike seas läbiviidud küsitlus rahulolu ja esmaste teenuste kättesaadavusest Soomaa piirkonnas küsimustiku kokkuvõte

 

Teemaplaneerig kooskõlastamiseks

 9.03.17

Lisad

 

Viljandi Maavalitsus teatab, et on jätnud algatamata Soomaa piirkonna teemaplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise.

2.03.16

 

Soomaa piirkonna teemaplaneering algatati Viljandi maavanema 02.02.2012 korraldusega nr 1-1/2012/35 Soomaa piirkonna teemaplaneering koostatakse kehtiva Viljandi maakonnaplaneeringu täpsustamiseks, piirkonna erinevate arengudokumentide sidumiseks ja vastuolude lahendamiseks ning ettepanekute tegemiseks kaitseala kasutamistingimuste täpsustamiseks. Ruumilist arengut ja prioriteete kavandatakse aastani 2030. Teemaplaneeringu konkreetsemateks eesmärkideks on ruumilise arengu ja prioriteetide määramine, maa- ja veealade kasutamistingimiste määratlemine rahvuspargis, olulisemate sotsiaalsete ja tehnilise taristu objektide asukoha määramine, majandustegevuse arendamiseks vajalike eelduste suurendamine, asustus- ja traditsioonilise elulaadi hoidmine, loodus- ja kultuuriväärtuste säilimine ning turismi järjepidevuse hoidmine.

 

Kuna planeeringuala hõlmab ka Pärnu maakonda, siis koostatakse maakonna teemaplaneeringut ühiselt ja samaaegselt Pärnu Maavalitsusega. Soomaa piirkonna teemaplaneeringu algataja ja kehtestaja Viljandimaa osas on Viljandi maavanem, koostamise korraldaja ja  koostaja Viljandi Maavalitsus (Vabaduse plats 2, Viljandi 71020,info@viljandi.maavalitsus.ee).

 

KSH jäeti algatamata, kuna novembris 2015 valminud eskiislahendus ja sellele koostatud eelhinnang tervikuna võimaldavad järeldada, et strateegilise planeerimisdokumendi rakendamisel olulist keskkonnamõju ei avaldu.

 

Natura eelhindamise tulemusena leiti, et teemaplaneeringu elluviimine ei ole vajalik Natura 2000 võrgustiku alade kaitse korraldamiseks. Eelhinnangust selgub, et kolme tegevuse puhul jääb mõju ebaselgeks. Seda põhjusel, et hindamise aluseks olev strateegiline planeerimisdokument on liiga üldise iseloomuga ja ei võimalda konkreetse tegevuse hindamiseks vajalikku täpsusastet, mille põhjal saaks mõju negatiivsuse või positiivsuse osas täpsemaid järeldusi teha. Kõnealused tegevused ei ole otseselt vastuolus Natura alade kaitsepõhimõtetega, kuid vajavad järgneval, madalamal planeeringutasandil või  projektitasandil olulist täpsustamist, mõjude täpsemat analüüsimist ja leevendavate meetmete kavandamist. Planeeringu elluviimine ei killusta Natura võrgustiku alade elupaiku ega rändeteid. Natura alade veerežiimile muutusi ei toimu. Natura alade terviklikkuses ja funktsioonis olulisi muutusi ei toimu.

 

Analüüsides planeeringuga kavandatud tegevusi leiti, et olulise negatiivse mõju avaldumise eeldused valdavalt puuduvad. Keskkonna vastupanuvõime (märgalad, rannad ja kaldad, pinnavormid, metsad, kaitstavad loodusobjektid) hindamisel leiti, et mõningate tegevuste puhul mõju ulatus ja olemus jääb ebaselgeks ja seetõttu need tegevused vajavad madalamal planeeringutasandil või  projektitasandil olulist täpsustamist, mõjude täpsemat analüüsimist ja leevendavate meetmete kavandamist.