Viljandi maakonna kergliiklusteede planeering

10.01.14

Viljandi maavanema 1. veebruari 2011 a korraldusega nr 54 algatati Viljandi maakonnaplaneeringut täpsustav teemaplaneering „Viljandi maakonna kergliiklusteed".

Teemaplaneeringu keskkonnamõjude strateegilist hindamist ei algatatud.

 

Viljandi maakonna kergliiklusteede teemaplaneeringu põhieesmärk on toimiva kergliiklusteede võrgustiku kavandamine oluliste sihtpunktide sidumiseks maakonnas, et seeläbi parandada teenuste kättesaadavust kohalikele elanikele ning tagada liiklusohutus.

Teiseks eesmärgiks on  läbi kultuuri- ja loodusväärtuste   võrgustiku matkamarsruutide määramine.

Oluline on kergliikluse kui keskkonnasäästliku ja tervisliku liikumisviisi osakaalu tõstmine.

 

Planeeringu koostamise tulemusena  saavutatakse kokkulepped Viljandimaal ühtse sidusa kergliiklusteede võrgustiku kavandamise ning planeeringu rakendamise osas. 

 

Maakonnaplaneeringu täpsusastmest tulenevalt määratakse teemaplaneeringuga kergliiklusteede võrgustiku paiknemine ning olulisemate suundade vajadus. Teede konkreetsed asukohad - kummal pool maanteed kergliiklustee paikneb, millisel kaugusel maanteest, tee laius ning muud täpsustused ja parameetrid lahendatakse üldplaneeringute-, detailplaneeringute- ning ehitusprojektidega.

 

Planeeringuala on kogu Viljandi maakond.

 

Teemaplaneeringu väljatöötamisel on osalenud kõik Viljandimaa kohalikud omavalitsused, Maanteeameti Lääne regiooni Viljandi esindus, Viljandimaa Omavalitsuste Liit, Keskkonnaamet, Riigimetsa Majandamise Keskus, esindaja, Viljandimaa ratta- ja spordispetsialistid,    Viljandi Maavalitsuse erinevate osakondade spetsialistid.

 

Teemaplaneeringu koostamist koordineerib Viljandi Maavalitsus.

Planeering koostati ja vormistati koostöös:

Reevo Maidla – Viljandimaa Omavalitsusliidu tegevdirektor (kuni mai 2011)

Alard Tallo – Maanteeameti Lääne regiooni Viljandi esinduse liikluskorralduse osakonna peaspetsialist

Tiia Kallas – Viljandi Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna planeeringutalituse juhataja

Anne Karjus – Viljandi Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna planeeringu-talituse peaspetsialist