Haridus- ja sotsiaalosakonna põhimäärus

10.11.14

Viljandi Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna PÕHIMÄÄRUS

(Kinnitatud Viljandi maavanema 29. detsembri 2010 korraldusega nr 8 - A)

 


I   ÜLDSÄTTED

1. Viljandi Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakond (edaspidi osakond) on Viljandi Maavalitsuse (edaspidi maavalitsus) struktuuriüksus, mis juhindub oma töös õigusaktidest, maavanema korraldustest ja käesolevast põhimäärusest.

2. Osakonna põhimääruse ja selle muudatused kinnitab maavanem korraldusega.

3. Osakonna struktuuri, koosseisud ja palgad ning teenistujate ametijuhendid kinnitab maavanem korraldusega.

4. Osakond asub Viljandis. Postiaadress on Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi.

 

II  ÜLESANDED

5. Osakonna põhiülesanneteks on:

5.1. Riikliku haridus-, kultuuri-, noorsoo-, spordi-, sotsiaal-, ja terviseedenduspoliitika kujundamise ja riiklike arengukavade elluviimise koordineerimine maakonnas (arengukavade ning nendest tulenevate programmide ja projektide käivitamine).

5.2. Maakonna haridus-, kultuuri-, liikumisharrastuse(spordi)-, noorsootöö-, sotsiaal- ja terviseedenduspoliitika väljatöötamine,  koordineerimine ning korraldamine maakonnas.

 

6.  Sotsiaal- ja tervishoid.

6.1. Riikliku sotsiaalhoolekande korraldamine maakonnas.

6.2. Riiklike sotsiaalhoolekande programmide ja projektide väljatöötamine, nende koordi-neerimine ja korraldamine maakonnas.

6.3. Maakonnas asuvate riigi sotsiaalhoolekandeasutuste haldamise korraldamine.

6.4. Järelevalve maakonnas osutatavate sotsiaalteenuste ja muu abi kvaliteedi ning riigi poolt sotsiaalhoolekandeks eraldatud sihtotstarbeliste rahaliste vahendite kasutamise üle.

6.5. Maakonna sotsiaal-ja hoolekandealase informatsiooni kogumine, analüüsimine ning teabe edastamine omavalitsustele ning elanikkonnale. Kohalikest sotsiaalregistritest laekuva informatsiooni analüüsimine ning edastamine Sotsiaalministeeriumile.

6.6. Maakonna sotsiaal- ja hoolekandetöötajate nõustamise ja koolituse korraldamine.

6.7. Proteeside, ortopeediliste ja muude abivahenditega varustamine maakonnas.

6.8. Lapsendamise korraldamine ning vastava registri pidamine.

6.9. Üldarstiabi korraldamine maakonnas.

6.10. Järelevalve maakonnas perearsti nimistute ja nimistute alusel tegutsevate perearstide  üle.

6.11. Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete kogumine maakonnast, koondaruannete koostamine ning edastamine sotsiaalministrile.

6.12. Riiklike tervishoiuprogrammide koordineerimine ja korraldamine maakonnas.

6.13. Tervisekaitse, haiguste ennetamise ja tervise edendamise abinõude elluviimise tagamine maakonnas, sellega tegelevate asutuste vahelise koostöö koordineerimine.

6.14. Rahvatervisevaldkonna planeerimine, elluviimine ja hindamine.

6.15. Majandustegevuse registri (MTR) pidamine.

6.16. Asenduskoduteenuse ja lapsehoiuteenuse tegevuslubade väljastamine.

6.17. Sotsiaalhoolekandealaste vaiete lahendamine.

6.18. Sotsiaalteenuste andmeregistri (STAR) maakonna administreerimine.

 

7.  Hariduse riiklik järelevalve:

7.1. Riikliku järelevalve teostamine maakonna koolieelsetes lasteasutustes , üldharidus- ja kutsekoolides.

7.2. Riikliku järelevalve maakondliku kokkuvõtte koostamine õppeaasta jooksul järelevalvet teostatud õppeasutuste tegevuse kohta.

7.3. Õppeasutuste riikliku ja teenistusliku järelevalve korraldamise ja läbiviimine.

7.4. Soovituskirjade andmine koolieelsetele lasteasutustele ja üldhariduskoolidele koolituslubade väljastamiseks ning ettepanekute tegemine nende kehtetuks tunnistamiseks või tühistamiseks.

 

8. Alus-, üld- ja kutseharidus:

8.1.  Õpilasürituste maakondlike voorude (aineolümpiaadid, konkursid, võistlused) koordineeri-mine.

8.2. Ainesektsioonide töö koordineerimine.

8.3. Hariduslike erivajadustega laste ja õpilaste nõustamiskomisjoni moodustamine ja selle tegevuse korraldamine.

8.4. Õpilaskodu moodustamise vajalikkuse hindamine, riiklikult toetatavate kohtade arvu kooskõlastamine ja nõusoleku andmine laste suunamiseks nendele kohtadele.

8.5. Maakonna õppeasutuste haridust tõendavate dokumentide väljastamine koolidele  ning koondaruande koostamine.

8.6. Maakonna õppeasutuste kuld- ja hõbemedalite väljastamine koolidele ning aruande koostamine.

8.7. Põhjendatud taotluste esitamine Haridus- ja Teadusministeeriumi autasude andmiseks.

8.8. Riigikeele tasemetunnistuste väljastamine.

8.9. Hariduse valdkonnast lähtuvate koolituste, nõupidamiste, seminaride, õppepäevade, konverentside, tunnustusürituste ja täienduskoolituse korraldamine.

8.10. Hariduse valdkonnas välissuhete edendamine.

 

9. Õppetulemuste välishindamine:

9.1. Riigieksamikomisjonide moodustamine maakonna haldusterritooriumil asuvate õppeasutuste juures maakonna õpilaste ja varemlõpetanute eksamineerimiseks.

9.2. Õpitulemuste välishindamisega seonduva informatsiooni edastamine maakonna haldus-territooriumil asuvatele õppeasutustele ning õppeasutustelt pärineva informatsiooni koondamine, süstematiseerimine ja edastamine.

9.3. Välishindamisega seotud materjalide ja tunnistuste vahendamine maakonna haldus-territooriumil asuvate õppeasutuste ning Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse vahel.

9.4. Koostöös Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusega välisvaatluste korraldamine maakonna haldusterritooriumil asuvates õppeaasutustes õpitulemuste välishindamise raames

9.5. Riigieksamitunnistuste väljastamine maakonna haldusterritooriumil elavatele gümnaasiumi varemlõpetanutele.

 

10. Koolivõrk:

10.1. Riigikoolide nõukogu töös osalemine.

10.2. Nõusoleku andmine munitsipaalkoolide asutamiseks.

10.3. Maakonna koolivõrgu arengukava koostamine.

10.4. Haridusasutuste pidajate nõustamine hariduskorralduslikes ja metoodilistes küsimustes.

10.5.  Perioodilise maakonna koolivõrgu analüüsi koostamine.

 

11. Noorsootöö:

11.1. Riikliku noorsoopoliitika kujundamine ning elluviimine.

Üldiste arengusuundade määratlemine maakonnas, lähtudes riiklikust noorsoopoliitikast ning regionaalsetest vajadustest ja eripärast.

11.2. Noorsootöö valdkondade tasakaalustatud arengu toetamine maakonnas.

11.3. Kohalike omavalitsuste, noorte ja noorsootööga seotud struktuuride nõustamine noorsootöö küsimustes.

11.4.  Ettepanekute tegemine Haridus- ja Teadusministeeriumile riiklikult eraldatavate riigi-eelarveliste vahendite jaotamiseks ja eksperthinnangu andmine riiklikku finantseerimist taotlevatele projektidele ning kasutamise aruandlus.

11.5. Noorsootööalase info, statistiliste andmete kogumine, analüüs ja vahendamine, noorsootööuuringute läbiviimise koordineerimine maakonnas.

11.6. Maakondliku noortekogu tegevuse koordineerimine.

11.7. Noorsootööalase koolituse vahendamine ning koolitusvõimaluste arendamine.

11.8. Noorsootöö valdkonna rahvusvaheliste projektide info ja- koostöö maakonnas.

11.9. Noorteinfo –ja teavitamisteenuse tagamine ja järelevalve maakonnas.

11.10. Noorsootöö riiklike programmide koordineerimine. Maakonna avatud noortekeskuste projektikonkursi korraldamine, läbiviimine, hindamine ja  vastavate lepingute sõlmimine ning järelevalve.

11.11. Alaealiste mõjutusvahendite seaduse rakendamine maakonna tasandil.

11.11.1. Maavalitsuse juurde moodustatud alaealiste komisjoni töö korraldamine, istungite ettevalmistamine, läbiviimine, dokumentide vormistamine ning järelevalve mõjutusvahendi määramisest tulenevate kohustuste täitmise üle, aruandlus.

11.11.2. Maakonna territooriumil kohalike omavalitsuste juurde moodustatud alaealiste komisjonide töö koordineerimine ja järelvalve.

11.12. Järelevalve teostamine riigieelarvest noorsootööle eraldatud rahaliste vahendite sihtotstarbelise kasutamise üle.

 

12. Kultuuri- ja sporditöö

12.1.     Osalemine riikliku kultuuri- ja spordipoliitika kujundamisel ja elluviimisel ning maa-kondlike arengustrateegiate ja teiste maakonna või regiooni arengueeldusi loovate kultuuri- ja spordivaldkonna kavade väljatöötamisel, täiustamisel ja elluviimisel.

12.2. Maakonna ja kohaliku identiteedi teadvustamine ning kultuuriajaloolise eripära säilitamine ning kaitsmine.

12.3. Maakonna kultuuri- ja spordisituatsiooni analüüs ja arenguprotsessidele hinnangu andmine.

12.4.   Kultuuri- ja spordivaldkonna maakonna aasta parimate tunnustamise korraldamisele kaasaaitamine.

12.5. Maavalitsuse juurde nõuandva organina moodustatud  kehalise kasvatuse ja spordinõukogu töö asjaajamise korraldamine.

12.6. HTM ülesandel kultuuri- ja spordiasutuste üle teenistusliku järelevalve teostamine.

12.7. Koostöö korraldamine kohaliku omavalitsuse üksuste ja nende liitude, erinevate kultuuri- ja spordiasutuste ning – organisatsioonide, koolide ja teiste institutsioonidega.

12.8. Koostöös kohaliku omavalitsuse üksustega ettepanekute  esitamine kultuuri- ja spordialaste riiklike finantseerimis- ja investeerimisprogrammide väljatöötamiseks.

12.9. Kohalike omavalitsuste ja nende allasutuste, koolide ja teiste institutsioonide nõustamine kultuuri- ja spordivaldkonda kuuluvates küsimustes.

12.10. Ettepanekute tegemine kultuuri- ja spordivaldkondade arenguks Kultuuriministeeriumi poolt eraldatud riigieelarveliste vahendite jaotamisel.

12.11.. Koostöö Kultuuriministeeriumiga spordiehitiste elektroonilise registri pidamisel.

12.12. Järelevalve teostamine kultuuri- ja spordivaldkonna programmidele ja projektidele Kultuuriministeeriumi poolt eraldatud vahendite sihtotstarbelise kasutamise üle.

12.13. Tingimuste loomine kultuuri ja spordi arengu soodustamiseks.

12.14 Osalemine kultuuri ja spordi toetamise põhimõtete ja arengukavade väljatöötamisel.

12.15. Kultuuri- ja spordi rahvusvaheliste kontaktide vahendamine ja korraldamine.

12.16. Kultuuri- ja sporditeabe kogumise korraldamine, analüüsimine, vahendamine ja levitamine.

12.17. Nõupidamiste, seminaride, õppepäevade korraldamine oma töövaldkonnas, loovisikute kaasamine kultuurivaldkonna arengusse.

12.18. Vähemusrahvuste kultuuriseltside nõustamine.

 

13. Struktuur ja juhtimine

13.1 Osakonna struktuur on järgmine:                        

  kohtade arv
osakonna juhataja 1
peaspetsialist 1
peainspektor 1
noorsootöö peaspetsialist- alaealiste komisjoni sekretär 1
lastekaitse peaspetsialist 1
sotsiaalala peaspetsialist 2
terviseedenduse peaspetsialist 1

13.2. Siseministeeriumi ja Kultuuriministeeriumi vahel sõlmitud lepingust tulenevaid ülesandeid täidab koosseisuvälise teenistujana kultuuritöö peaspetsialist 0,5 koormusega.

13.3. Osakonda juhib osakonna juhataja, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist maavanem.

 

14. Töökorraldus

Osakonna teenistujad:

14.1. lähtuvad oma töös lisaks õigusaktidele maavalitsuse sisemist tööd reguleerivatest kordadest,  oma  ametijuhendist ning avaliku teenistuse eetikakoodeksist ja üldtunnustatud heast tavast;

14.2. vastutavad oma tööülesannete nõuetekohase ja tähtaegse täitmise eest;

14.3. kooskõlastavad töö ajast või maavalitsuse kulul toimuva täienduskoolituses osalemise eelnevalt osakonnajuhatajaga ja personalispetsialistiga;

14.4. võivad kasutada osakonna ja ametinimetusega visiitkaarti;

14.5. võivad vaidlustada osakonna juhataja otsustused maavanema ees;

14.6. suhtlevad oma tööülesannete piires riiklike, omavalitsuslike ja eraõiguslike organisatsioonide ning avalikkusega;

14.7. seoses tööülesannete täitmisel tekkinud vajadusega võivad oma nimel välja saata informatiivse sisuga kirju.