Programmi eesmärk ja toetatavad tegevused 2016. aastal.

5.01.17

Hajaasustuse programmi 2016. aasta taotluste vastuvõtt toimub 08.04.2016 – 08.06.2016. Abja, Halliste, Karksi, Kolga-Jaani, Kõo, Kõpu Viljandi, Suure-Jaani, Tarvastu vallas, kus jagatakse ka infot ja nõu taotlemise kohta.

 

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Eesmärgi saavutamiseks  toetatakse programmis järgmisi valdkondi:

  • Veesüsteemide
  • Kanalisatsioonisüsteemide
  • Juurdepääsuteed
  • Autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.
     

Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot.

Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti abikõlblikest kuludest.

Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka ajavahemikus 2011-2015 hajaasustuse elektriprogrammist, hajaasustuse veeprogrammist ning hajaasustuse programmist saadud toetuse summa. Varasemate mitut majapidamist hõlmanud projektide puhul jagatakse saadud toetus arvestuslikult majapidamiste vahel võrdselt.


Programmi raames saavad taotlejaks olla füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

 

1. taotleja alaline elukoht on hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;

2. taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist alates kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.

3. Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

4. Toetuse taotluses tuleb ära näidata kaastaotleja(d) (nende olemasolu korral).

5. Kaastaotlejad peavad taotlusvormi kinnitama oma allkirjaga. Toetuse taotleja vastutab toetuslepingus võetud kõigi kohustuste täitmise eest.

6. Kaastaotleja peab vastama punktides 1 - 3 nimetatud nõuetele.

7. Toetatakse tegevusi majapidamistes, mille omanikuks on taotleja, taotleja lähisugulane (vanavanem, vanem, vend, õde, laps, lapselaps) või hõimlane (abikaasa, abikaasa vanem, vend, õde, laps). Tegevusi majapidamistes, kus taotleja on majapidamise valdaja, toetatakse tingimusel, et valduse aluseks on kirjalik leping, mis kehtib vähemalt kolm aastat taotluse esitamise päevast arvates.

 

Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise täpsed tingimused leiate riigihalduse ministri 17.03.2016 käskkirjast nr 1-1/16/073 (Hajaasustuse programmi 2016. aastaprogrammdokument)

 

 Info: 

 

Katrin Reimo
Arengu-ja planeeringuosakond
Tel: 433 0428
E-post: katrin.reimo@viljandi.maavalitsus.ee

 

Taotlus koos vajalike dokumentidega tuleb esitada elukohajärgsesse kohalikku omavalitsusse hiljemalt 08.06.2016., kus jagatakse ka infot ja nõu taotlemise kohta.

 

Taotlus tuleb esitada nõutud taotlusvormil iga valdkonna kohta eraldi. Taotlus esitatakse allkirjastatuna paberil või digitaalselt ja see peab sisaldama hajaasustuse programmi 2016.a programmdokumendi punktides 10.1.1. – 10.1.8. nimetatud kohustuslikke lisadokumente.

 

Hajaasustuse programmi kontaktisikud omavalitsustes:

Vallavalitsus

Kontaktisiku nimi

Kontaktisiku telefon

Kontaktisiku e-posti aadress

Abja

Arvi Meidla

435 4793

arvi@abja.ee

Halliste

Anneli Pälsing

436 3185

anneli@halliste.ee

Karksi

Tõnis Laurik

435 5520

tonis.laurik@karksi.ee

Kolga-Jaani

Rivo Aren

432 8173
5290627

rivo.aren@kolga-jaani.ee

Kõo

Rein Vahtra

437 8554

rein@koo.ee

Kõpu

Marje Green

439 6636

marje@kopu.ee

Viljandi vald

Kalle Aavik

435 0122

 kalle.aavik@viljandivald.ee

Suure-Jaani

Tiiu Umal

435 5435

tiiu.umal@suure-jaani.ee

Tarvastu

Paul Sepping

435 1819

paul.sepping@tarvastu.ee

 

Hajaasustuse programmdokument ja taotlusvormid:

TAOTLEJALE

KOHALIKULE OMAVALITSUSELE


Abiks salvkaevu rajamisel

Abiks puurkaevu rajamisel

Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded

Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed https://www.riigiteataja.ee/akt/113062013013

 

REOVEE PUHASTAMINE HAJAASUSTUSALAL