Paikkondlik tervisedendus

Tervisetoa kontaktid

Vabaduse plats 2, esimene korrus, ruum 105
Telefon: 433 0512
E-post: tervisetuba@viljandimaa.ee
Koduleht: http://www.viljandimaa.ee/tervis/


 

Valdkonnaga tegelevad ametnikud

      
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Tervisedenduse peaspetsialist Kärt Russak

433 0512

kart.russak@viljandi.maavalitsus.ee kabinet 105


Paikkondlikku tervisedendust suunab Viljandi maakonna Tervisenõukogu (TN)

 
1) nõustab maakonna terviseprofiili koostamist ja iga-aastaste uuenduste sisseviimist ning töötab välja maakonna tervisedenduse strateegilised suunad;
2) koordineerib maakondliku tervisetoa kaudu tervise edenduslikku ja haigusi ennetavat tegevust maakonnas;
3) nõustab maakonna kohalikke omavalitsusi terviseprofiilide ja tegevuskavade koostamisel;
4) toetab paikkonna elanike võimestamist tervisliku elukeskkonna arendamisel.
 

Paikkondliku tervisedenduse tegevusi viib ellu maakondlik tervise edendamise keskus Viljandi maavalitsuse Tervisetuba (TT), kes: 

 
1) osaleb maakonna TN töös ning kujundab, koordineerib, juhendab maakonna tervisedenduse võrgustiku tööd; 
2) analüüsib maakonna elanikkonna tervisesituatsiooni ning informeerib sellest koostööpartnereid ja maakonna elanike; 
3) algatab maakonna terviseprofiili ja tervisedenduse arendusdokumentide uuendusi, muudatusi ning koordineerib maakondliku arendustegevust: planeerimine, tegevus, aruandlus; 
4) viib ellu ja  koordineerib riiklike tervisestrateegiaid ja -programme maakonnas;
5) arendab partnerlust erinevate sektorite ja institutsioonide vahel terviseprobleemide käsitlemiseks: lasteaiad, koolid, haiglad, töökohad jne;
6) nõustab kohalike omavalitsusi ja nende allasutusi, erinevaid ühendusi jne tervisedenduse alal;
7) levitab tervisealase teavet/infot eesmärgiga väärtustada tervist ning tõsta sotsiaalset vastutust tervise eest.