Viljandi maavanem Erich Palm

22.12.14

Viljandi maavanem Erich Palm:

- Sündinud 17. veebruaril 1962

- Lõpetanud Eesti Maaülikooli põllumajanduse ökonoomika erialal.

- Aastatel 1993–2013 Pärsti vallavanem, 2013-2014 Viljandi vallavalitsuse arenguosakonna juht kuni maavanemaks nimetamiseni alates  1.novembrist 2014.

 

Erich Palm:

"Maavanema puhul pean oluliseks rolliks ettevõtlike inimeste innustamist, et Viljandimaal oleks tulevikus piisavalt nii atraktiivsete töökohtade loojaid kui ka nende täitjaid."

 

Ülesanded

Maavanem:

1) esindab maakonnas riigi huve ning hoolitseb maakonna tervikliku ja tasakaalustatud arengu eest;

2) juhib maavalitsuse tööd;

3) annab oma tegevusest aru Vabariigi Valitsusele;

4) koordineerib ministeeriumide ja teiste täidesaatva riigivõimu asutuste kohalike asutuste ning kohalike omavalitsuste koostööd maakonnas;

5) annab arvamuse ministeeriumide ja teiste täidesaatva riigivõimu asutuste maakonnas asuvate kohalike asutuste juhtide ametisse nimetamise ja vabastamise kohta;

6) informeerib Vabariigi Valitsust ja kohalikke omavalitsusi regionaalpoliitika, samuti muudes täidesaatva riigivõimu ja kohalike omavalitsuste suhete küsimustes;

7) teeb Vabariigi Valitsusele ja ministeeriumidele ettepanekuid valitsusasutuste kohalike ametiasutuste ning muude maakonnas asuvate riigiasutuste töö korraldamiseks;

8) valdab, kasutab ja käsutab riigivara oma volituste piirides vastavalt seadusele;

9) sõlmib Vabariigi Valitsuse volitusel halduslepinguid kohalike omavalitsustega nende poolt riiklike kohustuste täitmiseks;

10) teostab käesoleva seaduse §-s 85 sätestatud alustel ja korras järelevalvet kohalike omavalitsuste tegevuse üle, samuti täidab teenistusliku järelevalve ülesandeid vastavalt käesoleva seaduse §-le 98;

11) suunab ja koordineerib maavalitsuse haldamisel olevate riigiasutuste tegevust;

12) kinnitab maavalitsuse teenistujate koosseisu maavalitsuse põhimääruse alusel;

13) nimetab ametisse ja vabastab ametist maavalitsuse koosseisu kuuluvad riigiteenistujad, samuti maavalitsuse haldamisel olevate riigiasutuste juhid, kui seadusega või seaduse alusel Vabariigi Valitsuse määrusega ei sätestata teisiti;

14) esitab Vabariigi Valitsusele Rahandusministeeriumi kaudu ettepanekud maavalitsuse kulude ja tulude eelarve eelnõu ning vajadusel lisaeelarve eelnõu kohta ning valvab eelarve otstarbeka täitmise järele;

15) kinnitab ja muudab maavalitsuse haldamisel olevate riigiasutuste eelarved ja kontrollib nende täitmist;

16) täidab muid ülesandeid, mis talle on pandud seaduse või Vabariigi Valitsuse määrusega.

 

(Vabariigi Valitsuse seadus § 84)