Alaealiste komisjoni toimingud

11.02.16

Teenuse üldandmed

Kirjeldus

Alaealiste komisjoni eesmärgiks on ennetada noorte (korduv)õigusrikkumisi ning aidata neil toime tulla raskustega elus.

 

Alaealiste komisjon on seitsmeliikmeline ja komisjoni kuuluvad haridus-, sotsiaal- ja tervishoiualaste töökogemustega isikud, politseiametnik, kriminaalhooldusametnik ning maavalitsuse töötaja kes on alaealiste komisjoni sekretär.

 

Komisjoni liikmed on inimesed, kes on ka igapäevases töös tegevad noore elu puudutavates valdkondades.

 

Koostöös professionaalide, perekonna ja noore endaga probleemi üle arutledes on võimalik leida parim lahendus tekkinud olukorrale.

 

Alaealiste mõjutusvahendite seaduse alusel on alaealiste komisjonil kolm peamist ülesannet:

 • koordineerida oma haldusterritooriumil alaealistega tehtavat kuriteoennetuslikku tööd;
 • arutada alaealise õigusrikkumisi;
 • kohaldada alaealisele õigusrikkumise arutelu järgselt alaealise mõjutusvahendite seaduses võimaldatud mõjutusvahend.

 

Alaealiste komisjon arutab alaealise õigusrikkumisi siis, kui komisjonile on selleks esitatud vastav taotlus alaealise õigusrikkumise arutamiseks.

 

Komisjon lähtub mõjutusvahendi valikul sellest, et alaealine ei paneks toime korduvaid õigusrikkumisi. Seega otsitakse alaealiste komisjonis koos õigust rikkunud noorega lahendusi selleks, et noor püsiks edaspidi seaduskuulekal teel. Komisjon soovib aidata noorel leida õige tee elus, kaitstes vajadusel noort ka iseenda eest.
Kestvus Alaealise õigusrikkumist arutatakse 30 päeva jooksul taotluse esitamisest
Hind

Riigilõivuvaba

Õigusaktid
Vastutaja

Teenuse taotlemine

Kohalpeal

Vajalikud
sammud

Vajalik taotluse esitamine tavapostiga või e-postiga.

Taotluse alaealise õigusrikkumise asja arutamiseks võivad esitada:

alaealise seaduslik esindaja;

politseiametnik;

kooli esindaja kooli direktori volikirja alusel;

lastekaitseametnik;

sotsiaalametnik;

kohtunik;

prokurör;

keskkonnajärelvalve asutuse ametnikud.
Vajaminevad dokumendid
Tulemus

Määratud mõjutusvahend

Mõjutusvahend on suunava ja kasvatusliku eesmärgiga ning noore arengut toetav. Lähtudes konkreetsest noorest on mõjutusvahendi valikul määravaks probleem, mille lahendamisel noor abi vajab. Olgu selleks siis ebakohane suhtlemine eakaaslastega, koolikohustuse mittetäitmine, sõltuvusained vms.

 

Alaealiste komisjon võib lähtuvalt alaealiste mõjutusvahendi seaduse § 3-st kohaldada alaealisele mitmeid mõjutusvahendeid, milleks on:

 • hoiatus;
 • koolikorralduslikud mõjutusvahendid (põhiharidust omandavate kasvuraskustega õpilaste eraldi klassi suunamine, pikapäevarühma suunamine);
 • vestlusele suunamine psühholoogi, narkoloogi, sotsiaaltöötaja või muu spetsialisti juurde;
 • lepitamine;
 • kohustus elada vanema, kasuvanema, eestkostja või hooldaja juures või lastekodus;
 • üldkasulik töö;
 • tugiisiku määramine;
 • noorte- või sotsiaalprogrammides või rehabilitatsiooniteenuses või ravikuurides osalemine;
 • kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli suunamine.

 

Alaealiste komisjon annab oma otsusest teada kirjalikult alaealise seaduslikule esindajale, elukohajärgsele lastekaitsetöötajale ning isikule või institutsioonile, kes arutelu komisjonis algatas
Viide  

 

Maakonnas on 6 kohaliku omavalitsuse alaealiste komisjoni (AMS § 11 lg 2 ja 3).[1]

Nende asukoht ja kontaktandmed:

 

KOV alaealiste komisjon

Komisjoni sekretäri nimi

E-posti aadress

Postiaadress

Telefon

Kõo valla alaealiste komisjon

Aino Rebane

aino@koo.ee

Kõo 70501 Viljandimaa,

437 8530

Tarvastu valla alaealiste komisjon

Marta Rohtla

marta.rohtla@tarvastu.ee

 

 

Mustla Posti 52e

69701 Viljandimaa

435 1814

Kõpu valla alaealiste komisjon

Meris Vaine

vald@kopu.ee

Kõpu vald Kõpu alevik

71201 Viljandimaa,

439 6622

Abja valla alaealiste komisjon

Maie Bratka

maie@abja.ee

Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja 69403 Viljandimaa

435 4786

Kolga-Jaani valla alaealiste komisjon

Õnne Raamat

onne.raamat@kolga-jaani.ee

Kolga-Jaani alevik Viljandi mnt 6

70301 Viljandimaa

5919 9906

Karksi valla alaealiste komisjon

Virve Jassik

virve@kng.vil.ee

Viljandi mnt 1 Karksi-Nuia 69104 Viljandimaa

434 1108[1] Täitmiseks ainult maavalitsuste alaealiste komisjonidele.