Kohaliku omavalitsuse soojusmajanduse arengukava koostamise lähteülesanne

26.06.14

Arengukava eesmärgid:

 

Kohaliku omavalitsuse soojusmajanduse arengukava eesmärk on määratleda kaugküttepiirkondade arenguvisioon ja -suunad soojusenergia tootmisel, jagamisel ja kasutamisel. Tagada läbi planeeritud tegevuste  elanikkonnale soojusenergia varustuskindlus majanduslikult mõistliku ja vastuvõetava hinnaga.

 

Arengukavas käsitletav ajavahemik on 2015-2025.

 

Arengukavas käsitletavad teemad:

 

1.        Olemasoleva lähteolukorra kirjeldamine. Kirjeldatakse kohaliku omavalitsuse territooriumil asetsevate kaugküttepiirkondade soojusenergia tootmine, jagamine ja tarbimine:

 

  • kirjeldatakse katlamajade tehniline seisukord;
  • kirjeldatakse soojuse toodangud, müük tarbijatele aastate lõikes ja koormusgraafikud;
  • kirjeldatakse soojusvõrgud ja nende tehniline seisukord, hinnatakse soojuskaod;
  • kirjeldatakse valla omandis olevate hoonete energiatarbimine ja tehniline seisukord;
  • kirjeldatakse teiste  tarbijate (kortermajad, ettevõtted) hoonete energiatarbimine ja tehniline seisukord;

 

2. Kohaliku omavalitsuse kaugküttepiirkondade soojusmajanduse arengukava, mis sisaldab:

 

a.       kaugkütte võrgupiirkonna /-piirkondade arenguperspektiivide analüüsi:

Kas jätkata kaugküttega või minna üle osalisele või täielikule lokaalküttele?

Analüüs, peab käsitlema alljärgnevaid peatükke:

·         Piirkonna iseloomustus;

·         Soojusvarustussüsteemide tehniline seisund ja iseloomulikud näitajad;

·         Soojustarbijad;

·         Soojuse hind, tarbijate maksevõime;

·         Soojusvarustuse arengu võimalused (alternatiivid), tehniline teostatavus;

·         Soojusvarustuse võimaluste (alternatiivide) pikaajaline majanduslik tasuvus;

·         Järeldused ja ettepanekud.

 

b. ettepanekuid energiatarbimise vähendamiseks ja energiatootmise tõhustamiseks;

c. ettepanekuid  katlamajade  renoveerimiseks (vajadusel);

d. ettepanekuid soojavõrkude renoveerimiseks (vajadusel);

e. ettepanekud kaugkütte edasiarendamiseks;

f. ettepanekuid valla omandis olevate hoonete renoveerimiseks;

g. ettepanekuid energiasäästuvõimaluste kohta hoonetes;

h. ettepanekuid vallaelanikele energiasäästu infomatsiooni jagamiseks;

i. ettepanekuid valla energiamajanduse juhtimiseks.

 

3. Kohaliku omavalitsuse soojusmajanduse arengukava tegevuskava

Tegevuskava kirjeldab konkreetsed tegevused valitud suunal. Tegevuskavas fikseeritakse tegevuste perioodid, võimalikud maksumused ja määratakse vastutaja.

 

 

Täiendavad nõuded kohaliku omavalitsuse soojusmajanduse arengukava koostamiseks:

-       Koostatav soojusmajanduse arengukava peab olema kooskõlas kehtiva valla üldplaneeringuga ja valla arengukavaga.

-       Kohaliku omavalitsuse soojusmajanduse arengukava esitatakse kinnitamiseks volikogule.