Arengu- ja planeeringuosakonna põhimäärus

27.04.15

Viljandi Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna
PÕHIMÄÄRUS


I. ÜLDSÄTTED
1. Viljandi Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakond (edaspidi osakond) on Viljandi Maavalitsuse (edaspidi maavalitsus) struktuuriüksus, mis juhindub oma töös õigusaktidest, maavanema korraldustest ja käesolevast põhimäärusest.
2. Osakonna struktuuri, teenistuskohtade koosseisud, palgad ja töötasud ning ametnike ametijuhendid kinnitab maavanem korraldusega.
3. Osakonna koosseisus on planeeringutalitus.

4. Osakond teeb oma ülesannete täitmisel koostööd maavalitsuse teiste struktuuriüksustega.
 
II  ÜLESANDED
5.    Osakonna põhiülesanded on:
5.1.    regionaalarengualaste ülesannete täitmine;

5.2.    planeeringualaste ülesannete täitmine;

5.3.    maareformi- ja maakorraldusalaste ülesannete täitmine;
5.4.    ettevõtlus-, infrastruktuuri- ja majandusalaste ülesannete täitmine;
5.5.    ühistranspordialaste ülesannete täitmine;
5.6.    Euroopa Liiduga seonduva riigisisese teavitustöö korraldamine maakonnas;
5.7.    infosüsteemide alase koostöö koordineerimine maakonnas;
5.8.    maakonna mainekujundusalase tegevuse korraldamine ja koordineerimine;
5.9.    maavalitsuse pädevuses olevate keskkonnaalaste küsimuste lahendamise korraldamine maakonnas.

6. Osakonna tegevused vastavalt temale pandud põhiülesannetele on:


6.1. Regionaalarengu alal:

6.1.1. maakonna arengustrateegia koostamine ja ajakohastamine;
6.1.2.  regionaalarengu toetusprogrammide menetlemine ja rakendamine maakonnas;
6.1.3.  maakondade vahelistes regionaalarengualastes ühisprojektides osalemine ja sellealase koostöö korraldamine;
6.1.4.  maakonna arengualaste statistiliste materjalide koostamine;
6.1.5.  riiklike-, piirkondlike- ja omavalitsuste arengukavade omavahelise kooskõlalisuse jälgimine.

6.2. Planeeringutegevuse alal:
6.2.1.  maakonnaplaneeringu ja teemaplaneeringute koostamine, sellealase koostöö korraldamine;

6.2.2. maakonnaplaneeringu ja teemaplaneeringute strateegiliste keskkonnamõjude hindamise koostamise korraldamine;
6.2.3.  järelevalve teostamine kohalike omavalitsuste üld- ja detailplaneeringute üle;
6.2.4.  maakonnas kehtestatud planeeringute arvestuse pidamine;
6.2.5.  maakondlikuks planeeringutegevuseks eraldatavate riiklike vahendite vajaduse ja jaotuse kavandamine ning aruandlus nende kasutamise üle;

6.2.6. kohalike omavalitsuste planeeringualase tegevuse nõustamine;
6.2.6. maakonnaplaneeringuga seonduvate ruumiandmete haldamine, vajalike analüüside teostamine;
6.2.7. maakonnaplaneeringu graafiliste materjalide koostamine, kujundamine ja trükkimine;
6.2.8.  erinevate tasandite planeeringute kooskõlalisuse tagamine maakonnaplaneeringuga;
6.2.9.  maakonnaplaneeringuga seotud projektide ja uuringute algatamine, läbiviimine ja nendes osalemine.

6.3. Maatoimingute alal:
6.3.1.  maareformi juhtimine ja koordineerimine maakonnas;
6.3.2.  maa ostueesõigusega erastamise korraldamine;
6.3.3.  vaba põllumajandus- ja metsamaa erastamise korraldamine;
6.3.4  maa riigi omandisse jätmise korraldamine;
6.3.5.  riigimaa kasutusvaldusesse andmise ja riigimaale kasutusvalduse seadmise korraldamine;
6.3.6.  maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamise korraldamine;
6.3.7.  riigimaale hoonestusõiguse seadmise korraldamine;
6.3.8.  maareformi seaduse § 22 lõikes 12 sätestatud maa erastamise korraldamine;
6.3.9.  maa müügilepingute ettevalmistamine ja sõlmimine;
6.3.10.  kinnisasja omandamise kitsendamise seadusest tulenevate toimingute teostamine;
6.3.11.  riigi esindamine maakorraldustoimingutes;
6.3.12.  riiklike eelarveliste vahendite tellimine maareformi- ja maakorraldustöödeks ning järelevalve teostamine nimetatud vahendite kasutamise üle;
6.3.13.  kohalike omavalitsuste jt. avalik-õiguslike isikute nõustamine maareformiga ja maakorraldusega seonduvates küsimustes;
6.3.14.  maareformiga seonduva statistika kogumine ja aruandluse pidamine;
6.3.15.  maareformi toimikute säilitamine ja arhiveerimine;
6.3.16.  andmevahetuse korraldamine Maa-ameti Viljandi katastribürooga ja Tartu Maakohtu kinnistusosakonnaga;
6.3.17. volituse alusel maavanema esindamine notariaaltoimingutes.


6.4. Ettevõtlus-, infrastruktuuri- ja majandusalal:
6.4.1. koostöö tegemine ettevõtlust ja kolmandat sektorit toetavate tugisüsteemidega;
6.4.2. osalemine maavalitsuse esindajana ettevõtluse alastes projektides ja komisjonides;
6.4.3. maavalitsuse pädevuses olevate tehniliste infrastruktuuride alaste küsimuste lahendamine.

6.5. Ühistranspordi alal:
6.5.1. maakonna ühistranspordi arengu suunamine ja koordineerimine;
6.5.2. maakonna elanike liikumisvajaduse uuringute korraldamine;
6.5.3. maakonna ühistranspordi liinivõrgu kujundamine ja arendamine kooskõlas üleriigilise liinivõrguga;
6.5.4. maakonnaliinide infrastruktuuri objektide planeerimise korraldamine;
6.5.5. ühistranspordiseaduses ettenähtud juhtudel sõitjateveo tegevuslubade, sõidukikaartide ja liinilubade väljastamine;
6.5.6.  liiniveo avalike konkursside korraldamine vedajate valimiseks, avaliku teenindamise lepingute sõlmimine vedajatega;
6.5.7.  maakonna ühistranspordi rahastamiseks riigieelarvest toetuste taotlemine ja avaliku liiniveo rahastamine maakonnas;
6.5.8.  järelevalve korraldamine sõitjateveo tegevusloa ja liiniloa nõuete ning avalike teenindamise lepingute täitmise üle.

6.6. Euroopa Liiduga seonduva riigisisese teavitustöö alal:
6.6.1. Europe Direct Viljandimaa teabekeskuse haldamine;
6.6.2. kohalikule vajadusele kohandatud infoteenuse pakkumine Euroopa Liidu õigusaktide, poliitika, programmide ja rahastusvõimalustega seotud küsimustes;
6.6.3. Euroopa Liidu teemaliste ürituste korraldamine ja nende ning Euroopa Liidu informatsiooni kajastamine meedias vastavalt koostatud eelarvele ja tegevuskavale;
6.6.4. erapooletu informatsiooni jagamine Eesti Vabariigi prioriteetide kohta Euroopa Liidus.

6.7. Infosüsteemide arendamise alal:
6.7.1. kohalike omavalitsuste juhtide informeerimine avaliku halduse  IT- alastest projektidest;
6.7.2. uute ideede kaardistamine ja sellealase infovahetuse korraldamine;
6.7.3. maavalitsuse infosüsteemide arendamine.


6.8. Maakonna mainekujundusalase tegevuse alal:
6.8.1. Viljandimaa maine ja identiteedi arengu kavandamine koostöös partneritega.

6.9. Keskkonnakaitse alal:
6.9.1.  maavalitsuse pädevuses olevate keskkonnaalaste küsimuste lahendamise korraldamine maakonnas.III. STRUKTUUR JA JUHTIMINE

7. Osakonna struktuur on järgmine:

 

Ametinimetus

Kohtade arv

osakonna juhataja

1

peaspetsialist  

2

peaspetsialist maatoimingute alal

1

ühistranspordi järelevalve spetsialist

2

planeeringutalituse juhataja

1

peaspetsialist

1

majandusarengu peaspetsialist

1

7.1. Osakonda juhib osakonnajuhataja, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist maavanem.


8. Osakonna teenistujad:
8.1. lähtuvad oma töös lisaks õigusaktidele, maavalitsuse sisemist tööd reguleerivatest kordadest, oma ametijuhendist/töölepingust ning ametniku eetikakoodeksist ja üldtunnustatud heast tavast;
8.2. vastutavad oma tööülesannete nõuetekohase ja tähtaegse täitmise eest;
8.3. kooskõlastavad töö ajast või maavalitsuse kulul toimuva täiendkoolituses osalemise eelnevalt osakonnajuhatajaga ja personalispetsialistiga;
8.4. võivad kasutada osakonna ja ametinimetusega visiitkaarti;
8.5. võivad vaidlustada osakonnajuhataja otsused maavanema ees;
8.6. suhtlevad oma tööülesannete piires riigi ja KOV asutustega ja eraõiguslike isikutega;
8.7. tööülesannete täitmisel tekkinud vajadusega võivad oma nimel välja saata informatiivse sisuga kirju.