Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) kevadvooru taotluse esitamise tähtaeg on 3. aprill.

  • Elektrooniliselt esitatav taotlus tuleb saata e-postile katrin.reimo@viljandi.maavalitsus.ee hiljemalt taotluse esitamise tähtpäeval kell 16:30.
  • Paberil esitatav taotlus tuleb:
  • esitada maavalitsusele hiljemalt 3. aprill  kell 16:30 või
  • saata posti teel maavalitsuse postiaadressil (postitempli kuupäev ei tohi olla taotluse esitamise kuupäevast hilisem).

 

 

KOP infopäev toimub 10. märtsil kell 13.00 Vabaduse plats 6, II korruse saalis.

Infopäeval osalemine on tasuta. Palume eelnevalt end SIIN registreerida kuni 7. märtsini.

 

 

Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse tugevdamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise kaudu ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu.

 

Taotlejaks saavad olla käesolevas programmdokumendis sätestatud nõuetele vastavad ja avalikes huvides tegutsevad ühendused:

  • mittetulundusühingud, milles ei osale liikmena kohaliku omavalitsuse üksus või riik või mille liikmetest üle poole ei moodusta äriühingud;
  • sihtasutused, mis ei ole asutatud kohaliku omavalitsuse üksuse või riigi osalusel või mille asutajatest üle poole ei moodusta äriühingud.

 

Toetatakse piirkondlikult tegutsevaid ühendusi, mis tegutsevad küla, aleviku, alevi, valla, linna või asumi huvides.

 

Programmi viiakse ellu järgmiste meetmete kaudu:

  • meede 1 – kogukonna areng. Meetme 1 eesmärgiks on tugevad kogukonnad, kogukonna identiteedi tugevnemise, kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu ning tõhusama koostöö kaudu.
  • meede 2 – elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine. Meetme 2 eesmärgiks on kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide ja kogukonnaliikmetele vajalike teenuste olemasolu/tagamine.

 

Toetuse piirsumma Meetmes 1 ja Meetmes 2 on 2 000 eurot.

Omafinantseeringu minimaalne piirmäär on 10,00 % projekti kogumaksumusest ning omafinantseering peab olema rahaline.

 

 

Taotlusvooru esitatud projekti algus ei tohi olla varasem kui 3. aprill. Projekt peab olema ellu viidud taotlusvooru abikõlblikkuse perioodi jooksul. Kevadvooru projektide abikõlblikkuse periood on 10 kuud alates taotluste esitamise tähtpäevast (3. aprillist).

 

Meetmest 1 toetuse taotlemiseks esitatakse taotlus, mis koosneb vastava meetme taotlusvormist ja eelarvevormist; kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volikirja alusel, tuleb taotlusele lisada ka volikiri.

 

Meetmest 2 toetuse taotlemiseks esitatakse taotlus, mis koosneb vastava meetme taotlusvormist ja eelarvevormist; kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volikirja alusel, tuleb taotlusele lisada ka volikiri; ehitusinvesteeringute korral tuleb lisada objekti omandi-või kasutusõigust tõendavate dokumentide koopiad; investeeringu objekti avaliku kasutuse lepingu koopia (kui objekt ei ole taotleja omandis); kohaliku omavalitsuseüksusekirjalik kinnitus selle kohta, et nad on kavandatavast investeeringu ringust teadlikud ning kas ja millist kooskõlastust/luba see investeering vajab.

 

 

Rohkem infot programmi kohta Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital kodulehel: http://www.kysk.ee/kop

 

2017.a. KOP programmdokument

 

 

 

Lisainfo

 

Katrin Reimo

tel 43 30 428

katrin.reimo@viljandi.maavalitsus.ee