2014 sügisvoor

3.09.14
Kohaliku omaalgatuse programmi (edaspidi programm) eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse tugevdamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise kaudu ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu.

 

Taotlejaks saavad olla programmdokumendis sätestatud nõuetele vastavad

ühendused:

  • avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või riik;
  • avalikes huvides tegutsevad sihtasutused, mis pole asutatud kohaliku omavalitsuse või riigi osalusel.

    Programmi viiakse ellu järgmiste meetmete kaudu:
  • Meede 1 kogukonna areng
  • Meede 2 elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine.

 

Meetme 1 kogukonna arengeesmärgiks on tugevad kogukonnad, kogukonna identiteedi tugevnemise, kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu ning tõhusama koostöö kaudu. toetuse piirsumma on 2000 eurot. Minimaalne omafinantseeringu määr on 10,00% projekti kogumaksumusest ning omafinantseering peab olema rahaline.

 

Meetme 2 elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine eesmärgiks on kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide ja kogukonnaliikmetele vajalike teenuste olemasolu/tagamine. Toetuse piirsumma on 2000 eurot. Minimaalne omafinantseeringu määr on 10,00% projekti kogumaksumusest ning omafinantseering peab olema rahaline.

 

Taotlus koosneb taotlusvormist ja taotluse lisas esitatud projekti eelarvest ning muudest projekti sisust tulenevatest, programmdokumendi ja taotlusvormi alusel nõutavatest lisadokumentidest. Kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volikirja alusel, tuleb taotlusele lisada ka volikiri.

 

Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada maavalitsusele:

  • elektrooniliselt taotleja esindusõigusliku isiku poolt digitaalselt allkirjastatult või paberil ühes eksemplaris taotleja esindusõigusliku isiku poolt allkirjastatult. Elektrooniliselt esitatav taotlus tuleb saata maavalitsuse kodulehel taotlusvooru avaldamise teates märgitud e-posti aadressile: jane.lumiste@viljandi.maavalitsus.ee hiljemalt taotluse esitamise tähtpäeval kell 16:30.
  • Paberil esitatav taotlus tuleb: esitada maavalitsusele hiljemalt taotluse esitamise tähtpäeval kell 16:30 või
  • saata posti teel maavalitsuse postiaadressil (postitempli kuupäev ei tohi olla taotluse esitamise kuupäevast hilisem).

 

Taotlejal on õigus esitada ühes taotlusvoorus kuni kaks taotlust, kui need on esitatud toetuse taotlemiseks erinevatest meetmetest.

Taotlusvooru abikõlblikkuse periood on 12 kuud alates taotluste esitamise tähtpäevast. Taotlusvooru esitatud projekti algus ei tohi olla varasem kui nimetatud taotlusvooru tähtpäev (st alates 01.10.2014 kuni 01.10.2015)

Programmi tulemusnäitajaks on programmist toetust saanud ühenduste arv maakondade lõikes.

Taotluste menetlemise aeg on kuni 40 tööpäeva taotluste esitamise tähtpäevast arvates.

 

 

Lisainfo: http://www.kysk.ee/kop-taotlusvoorud/kop14-sygisvoor

Täpsemad tingimused Kohaliku omaalgatuse programmi 2014. aasta programmdokumendi.

 

Projektide nõustamise osas saab abi SA Viljandimaa Arenduskeskusest  Jaanika Toome (jaanika.toome@viljandimaa.ee) ja Viljandi Maavalitsusest  Jane Lumiste jane.lumiste@viljandi.maavalitsus.ee 433 0431

Toimetaja: URMAS MULDMAA